Search:ד -> ד

ד


ד hex:#1491;
Search Google:ד

Zero אפסJoshua 8:35 verse
There was not a word of all that Moses commanded , which Joshua read not before all the congregation of Israel, with the women, and the little ones, and the strangers that were conversant among them.

לא־היה דבר מכל אשׁר־צוה משׁה אשׁר לא־קרא יהושׁע נגד כל־קהל ישׂראל והנשׁים והטף והגר ההלך בקרבם

2 Samuel 3:33 verse
And the king lamented over Abner, and said , Died Abner as a fool dieth ?

ויקנן המלך אל־אבנר ויאמר הכמות נבל ימות אבנר

Ecclesiastes 2:7 verse
I got me servants and maidens, and had servants born in my house ; also I had great possessions of great and small cattle above all that were in Jerusalem before me:

קניתי עבדים ושׁפחות ובני־בית היה לי גם מקנה בקר וצאן הרבה היה לי מכל שׁהיו לפני בירושׁלם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting