Search:βάλλω -> ΒΆΛΛΩ

βάλλω


β ά λ λ ω hex:#946;#940;#955;#955;#969;
Search Google:βάλλω

Zero אפסJeremiah 35:11 verse
But it came to pass, when Nebuchadrezzar king of Babylon came up into the land, that we said , Come , and let us go to Jerusalem for fear of the army of the Chaldeans, and for fear of the army of the Syrians : so we dwell at Jerusalem.

ויהי בעלות נבוכדראצר מלכ־בבל אל־הארץ ונאמר באו ונבוא ירושׁלם מפני חיל הכשׂדים ומפני חיל ארם ונשׁב בירושׁלם

Jeremiah 25:30 verse
Therefore prophesy thou against them all these words, and say unto them, The LORD shall roar from on high, and utter his voice from his holy habitation ; he shall mightily roar upon his habitation ; he shall give a shout, as they that tread the grapes, against all the inhabitants of the earth.

ואתה תנבא אליהם את כל־הדברים האלה ואמרת אליהם יהוה ממרום ישׁאג וממעון קדשׁו יתן קולו שׁאג ישׁאג על־נוהו הידד כדרכים יענה אל כל־ישׁבי הארץ

Romans 9:29 verse
And as Esaias said before , Except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodoma, and been made like unto Gomorrha.

ΚΑΙ ΚΑΨΩς ΠΡΟΕΙΡΗΚΕΝ ΗΣΑΙΑς ΕΙ ΜΗ ΚΥΡΙΟς ΣΑΒΑΩΨ ΕΓΚΑΤΕΛΙΠΕΝ ΗΜΙΝ ΣΠΕΡΜΑ Ως ΣΟΔΟΜΑ ΑΝ ΕΓΕΝΗΨΗΜΕΝ ΚΑΙ Ως ΓΟΜΟΡΡΑ ΑΝ ΩΜΟΙΩΨΗΜΕΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting