Search:βάλλω -> ΒΆΛΛΩ

βάλλω


β ά λ λ ω hex:#946;#940;#955;#955;#969;
Search Google:βάλλω

Numbers 17:2 verse
Speak unto the children of Israel, and take of every one of them a rod according to the house of their fathers, of all their princes according to the house of their fathers twelve rods : write thou every man's name upon his rod.

דבר אל־בני ישׂראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל־נשׂיאהם לבית אבתם שׁנים עשׂר מטות אישׁ את־שׁמו תכתב על־מטהו

Jeremiah 9:13 verse
And the LORD saith , Because they have forsaken my law which I set before them, and have not obeyed my voice, neither walked therein;

ויאמר יהוה על־עזבם את־תורתי אשׁר נתתי לפניהם ולא־שׁמעו בקולי ולא־הלכו בה

Genesis 33:16 verse
So Esau returned that day on his way unto Seir.

וישׁב ביום ההוא עשׂו לדרכו שׂעירה

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting