Search:φ -> Φ

φ


φ hex:#966;
Search Google:φ

Zero אפסActs 10:39 verse
And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews, and in Jerusalem ; whom they slew and hanged on a tree :

ΚΑΙ ΗΜΕΙς ΜΑΡΤΥΡΕς ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΕΝ ΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΟΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΑΝ ΚΡΕΜΑΣΑΝΤΕς ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ

Genesis 37:30 verse
And he returned unto his brethren, and said , The child is not; and I, whither shall I go ?

וישׁב אל־אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני־בא

Genesis 19:15 verse
And when the morning arose , then the angels hastened Lot, saying , Arise , take thy wife, and thy two daughters, which are here ; lest thou be consumed in the iniquity of the city.

וכמו השׁחר עלה ויאיצו המלאכים בלוט לאמר קום קח את־אשׁתך ואת־שׁתי בנתיך הנמצאת פנ־תספה בעון העיר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting