Search:φ -> Φ

φ


φ hex:#966;
Search Google:φ

Zero אפסJob 42:4 verse
Hear , I beseech thee, and I will speak : I will demand of thee, and declare thou unto me.

שׁמע־נא ואנכי אדבר אשׁאלך והודיעני

Psalms 107:37 verse
And sow the fields, and plant vineyards, which may yield fruits of increase.

ויזרעו שׂדות ויטעו כרמים ויעשׂו פרי תבואה

Judges 5:2 verse
Praise ye the LORD for the avenging of Israel, when the people willingly offered themselves.

בפרע פרעות בישׂראל בהתנדב עם ברכו יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting