Search:φ -> Φ

φ


φ hex:#966;
Search Google:φ

Zero אפסNumbers 3:42 verse
And Moses numbered , as the LORD commanded him, all the firstborn among the children of Israel.

ויפקד משׁה כאשׁר צוה יהוה אתו את־כל־בכר בבני ישׂראל

Exodus 30:7 verse
And Aaron shall burn thereon sweet incense every morning : when he dresseth the lamps, he shall burn incense upon it.

והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את־הנרת יקטירנה

Leviticus 11:42 verse
Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all four, or whatsoever hath more feet among all creeping things that creep upon the earth, them ye shall not eat ; for they are an abomination.

כל הולך על־גחון וכל הולך על־ארבע עד כל־מרבה רגלים לכל־השׁרץ השׁרץ על־הארץ לא תאכלום כי־שׁקץ הם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting