Search:φ -> Φ

φ


φ hex:#966;
Search Google:φ

Zero אפסEzra 2:42 verse
The children of the porters : the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.

בני השׁערים בני־שׁלום בני־אטר בני־טלמון בני־עקוב בני חטיטא בני שׁבי הכל מאה שׁלשׁים ותשׁעה

1 Kings 19:3 verse
And when he saw that, he arose , and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there.

וירא ויקם וילך אל־נפשׁו ויבא באר שׁבע אשׁר ליהודה וינח את־נערו שׁם

Joshua 23:4 verse
Behold , I have divided unto you by lot these nations that remain , to be an inheritance for your tribes, from Jordan, with all the nations that I have cut off , even unto the great sea westward .

ראו הפלתי לכם את־הגוים הנשׁארים האלה בנחלה לשׁבטיכם מנ־הירדן וכל־הגוים אשׁר הכרתי והים הגדול מבוא השׁמשׁ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting