Search:ֵ -> ֵ

ֵ


ֵ hex:#1461;
Search Google:ֵ

Zero אפסActs 10:7 verse
And when the angel which spake unto Cornelius was departed , he called two of his household servants, and a devout soldier of them that waited on him continually ;

Ως ΔΕ ΑΠΗΛΨΕΝ Ο ΑΓΓΕΛΟς Ο ΛΑΛΩΝ ΑΥΤΩ ΦΩΝΗΣΑς ΔΥΟ ΤΩΝ ΟΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΝ ΕΥΣΕΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΩ

Leviticus 6:10 verse
And the priest shall put on his linen garment, and his linen breeches shall he put upon his flesh, and take up the ashes which the fire hath consumed with the burnt offering on the altar, and he shall put them beside the altar.

ולבשׁ הכהן מדו בד ומכנסי־בד ילבשׁ על־בשׂרו והרים את־הדשׁן אשׁר תאכל האשׁ את־העלה על־המזבח ושׂמו אצל המזבח

Ezekiel 21:7 verse
And it shall be, when they say unto thee, Wherefore sighest thou? that thou shalt answer , For the tidings ; because it cometh : and every heart shall melt , and all hands shall be feeble , and every spirit shall faint , and all knees shall be weak as water : behold, it cometh , and shall be brought to pass , saith the Lord GOD.

והיה כי־יאמרו אליך על־מה אתה נאנח ואמרת אל־שׁמועה כי־באה ונמס כל־לב ורפו כל־ידים וכהתה כל־רוח וכל־ברכים תלכנה מים הנה באה ונהיתה נאם אדני יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting