Search:ἔρημοσ -> ἜΡΗΜΟΣ

ἔρημοσ


ἔ ρ η μ ο σ hex:#7956;#961;#951;#956;#959;#963;
Search Google:ἔρημοσ

Zero אפסNumbers 22:19 verse
Now therefore, I pray you, tarry ye also here this night, that I may know what the LORD will say unto me more .

ועתה שׁבו נא בזה גמ־אתם הלילה ואדעה מה־יסף יהוה דבר עמי

Judges 20:26 verse
Then all the children of Israel, and all the people, went up , and came unto the house of God , and wept , and sat there before the LORD, and fasted that day until even, and offered burnt offerings and peace offerings before the LORD.

ויעלו כל־בני ישׂראל וכל־העם ויבאו בית־אל ויבכו וישׁבו שׁם לפני יהוה ויצומו ביומ־ההוא עד־הערב ויעלו עלות ושׁלמים לפני יהוה

Isaiah 28:1 verse
Woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim, whose glorious beauty is a fading flower, which are on the head of the fat valleys of them that are overcome with wine !

הוי עטרת גאות שׁכרי אפרים וציץ נבל צבי תפארתו אשׁר על־ראשׁ גיא־שׁמנים הלומי יין

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting