Search:γένοσ -> ΓΈΝΟΣ

γένοσ


γ έ ν ο σ hex:#947;#941;#957;#959;#963;
Search Google:γένοσ

Zero אפס1 Samuel 28:8 verse
And Saul disguised himself, and put on other raiment, and he went , and two men with him, and they came to the woman by night : and he said , I pray thee, divine unto me by the familiar spirit, and bring me him up , whom I shall name unto thee.

ויתחפשׂ שׁאול וילבשׁ בגדים אחרים וילך הוא ושׁני אנשׁים עמו ויבאו אל־האשׁה לילה ויאמר קסומי־נא לי באוב והעלי לי את אשׁר־אמר אליך

Ezra 3:8 verse
Now in the second year of their coming unto the house of God at Jerusalem, in the second month, began Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua the son of Jozadak, and the remnant of their brethren the priests and the Levites, and all they that were come out of the captivity unto Jerusalem ; and appointed the Levites, from twenty years old and upward, to set forward the work of the house of the LORD.

ובשׁנה השׁנית לבואם אל־בית האלהים לירושׁלם בחדשׁ השׁני החלו זרבבל בנ־שׁאלתיאל וישׁוע בנ־יוצדק ושׁאר אחיהם הכהנים והלוים וכל־הבאים מהשׁבי ירושׁלם ויעמידו את־הלוים מבן עשׂרים שׁנה ומעלה לנצח על־מלאכת בית־יהוה

Deuteronomy 28:59 verse
Then the LORD will make thy plagues wonderful , and the plagues of thy seed, even great plagues, and of long continuance , and sore sicknesses, and of long continuance .

והפלא יהוה את־מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלות ונאמנות וחלים רעים ונאמנים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting