Search:γένοσ -> ΓΈΝΟΣ

γένοσ


γ έ ν ο σ hex:#947;#941;#957;#959;#963;
Search Google:γένοσ

Zero אפס1 Chronicles 2:47 verse
And the sons of Jahdai ; Regem, and Jotham, and Geshan, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.

ובני יהדי רגם ויותם וגישׁן ופלט ועיפה ושׁעף

Judges 3:8 verse
Therefore the anger of the LORD was hot against Israel, and he sold them into the hand of Chushanrishathaim king of Mesopotamia : and the children of Israel served Chushanrishathaim eight years.

ויחר־אף יהוה בישׂראל וימכרם ביד כושׁן רשׁעתים מלך ארם נהרים ויעבדו בני־ישׂראל את־כושׁן רשׁעתים שׁמנה שׁנים

Acts 18:12 verse
And when Gallio was the deputy of Achaia, the Jews made insurrection with one accord against Paul, and brought him to the judgment seat,

ΓΑΛΛΙΩΝΟς ΔΕ ΑΝΨΥΠΑΤΟΥ ΟΝΤΟς ΤΗς ΑΧΑΙΑς ΚΑΤΕΠΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΟΜΟΨΥΜΑΔΟΝ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΚΑΙ ΗΓΑΓΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΠΙ ΤΟ ΒΗΜΑ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting