Search:σωτηρια -> ΣΩΤΗΡΙΑ

σωτηρια


σ ω τ η ρ ι α hex:#963;#969;#964;#951;#961;#953;#945;
Search Google:σωτηρια

Zero אפסJohn 1:3 verse
All things were made by him ; and without him was not any thing made that was made .

ΠΑΝΤΑ ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙς ΑΥΤΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ ΟΥΔΕ ΕΝ Ο ΓΕΓΟΝΕΝ

2 Thessalonians 3:17 verse
The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle : so I write .

Ο ΑΣΠΑΣΜΟς ΤΗ ΕΜΗ ΧΕΙΡΙ ΠΑΥΛΟΥ Ο ΕΣΤΙΝ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΝ ΠΑΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΥΤΩς ΓΡΑΦΩ

Numbers 4:10 verse
And they shall put it and all the vessels thereof within a covering of badgers ' skins, and shall put it upon a bar.

ונתנו אתה ואת־כל־כליה אל־מכסה עור תחשׁ ונתנו על־המוט

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting