Search:σωτηρια -> ΣΩΤΗΡΙΑ

σωτηρια


σ ω τ η ρ ι α hex:#963;#969;#964;#951;#961;#953;#945;
Search Google:σωτηρια

Zero אפסEzekiel 4:17 verse
That they may want bread and water, and be astonied one with another, and consume away for their iniquity.

למען יחסרו לחם ומים ונשׁמו אישׁ ואחיו ונמקו בעונם

2 Chronicles 27:4 verse
Moreover he built cities in the mountains of Judah, and in the forests he built castles and towers.

וערים בנה בהר־יהודה ובחרשׁים בנה בירניות ומגדלים

John 18:15 verse
And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple : that disciple was known unto the high priest, and went in with Jesus into the palace of the high priest.

ΗΚΟΛΟΥΨΕΙ ΔΕ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΟς ΚΑΙ ΑΛΛΟς ΜΑΨΗΤΗς Ο ΔΕ ΜΑΨΗΤΗς ΕΚΕΙΝΟς ΗΝ ΓΝΩΣΤΟς ΤΩ ΑΡΧΙΕΡΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΗΛΨΕΝ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΕΙς ΤΗΝ ΑΥΛΗΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting