Search:ם -> ם

ם


ם hex:#1501;
Search Google:ם

Zero אפס2 Chronicles 35:24 verse
His servants therefore took him out of that chariot, and put him in the second chariot that he had; and they brought him to Jerusalem, and he died , and was buried in one of the sepulchres of his fathers. And all Judah and Jerusalem mourned for Josiah.

ויעבירהו עבדיו מנ־המרכבה וירכיבהו על רכב המשׁנה אשׁר־לו ויוליכהו ירושׁלם וימת ויקבר בקברות אבתיו וכל־יהודה וירושׁלם מתאבלים על־יאשׁיהו

1 Samuel 3:20 verse
And all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the LORD.

וידע כל־ישׂראל מדן ועד־באר שׁבע כי נאמן שׁמואל לנביא ליהוה

Genesis 1:24 verse
And God said , Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind : and it was so.

ויאמר אלהים תוצא הארץ נפשׁ חיה למינה בהמה ורמשׂ וחיתו־ארץ למינה ויהי־כן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting