Search:ף -> ף

ף


ף hex:#1507;
Search Google:ף

Zero אפסGenesis 14:1 verse
And it came to pass in the days of Amraphel king of Shinar, Arioch king of Ellasar, Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of nations ;

ויהי בימי אמרפל מלכ־שׁנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים

Judges 2:6 verse
And when Joshua had let the people go , the children of Israel went every man unto his inheritance to possess the land.

וישׁלח יהושׁע את־העם וילכו בני־ישׂראל אישׁ לנחלתו לרשׁת את־הארץ

Esther 4:13 verse
Then Mordecai commanded to answer Esther, Think not with thyself that thou shalt escape in the king's house, more than all the Jews.

ויאמר מרדכי להשׁיב אל־אסתר אל־תדמי בנפשׁך להמלט בית־המלך מכל־היהודים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting