Search:ף -> ף

ף


ף hex:#1507;
Search Google:ף

Zero אפס1 Kings 18:21 verse
And Elijah came unto all the people, and said , How long halt ye between two opinions ? if the LORD be God, follow him: but if Baal, then follow him. And the people answered him not a word.

ויגשׁ אליהו אל־כל־העם ויאמר עד־מתי אתם פסחים על־שׁתי הסעפים אמ־יהוה האלהים לכו אחריו ואמ־הבעל לכו אחריו ולא־ענו העם אתו דבר

Acts 8:19 verse
Saying , Give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost.

ΛΕΓΩΝ ΔΟΤΕ ΚΑΜΟΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ ΙΝΑ Ω ΕΑΝ ΕΠΙΨΩ ΤΑς ΧΕΙΡΑς ΛΑΜΒΑΝΗ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ

Numbers 1:28 verse
Of the children of Issachar, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war ;

לבני ישׂשׁכר תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting