1060

1060 -בְּכוֹר -bkowr -bek-ore'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

בְּכוֹר
בְּכוֹר

number - 1060
orig_word - בְּכוֹר
word_orig - from (01069)
translit - bkowr
tdnt - TWOT - 244a
phonetic - bek-ore'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «01069»; firstborn; hence, chief:--eldest (son), firstborn(-ling).
IPD_def -
 1. firstborn, firstling
  1. of men and women
  2. of animals
  3. noun of relation (fig.)

English -
letter - b
data - {"def":{"short":"first-born; hence, chief","long":["firstborn, firstling",["of men and women","of animals","noun of relation (figuratively)"]]},"deriv":"from H1069","pronun":{"ipa":"bɛ̆ˈkor","ipa_mod":"bɛ̆ˈχo̞wʁ","sbl":"bĕkôr","dic":"beh-KORE","dic_mod":"beh-HORE"}}
usages - eldest (son), firstborn(-ling)
**************
id - 1103
strongs - 1060
base_word - בְּכוֹר
data - {"def":{"short":"first-born; hence, chief","long":["firstborn, firstling",["of men and women","of animals","noun of relation (figuratively)"]]},"deriv":"from H1069","pronun":{"ipa":"bɛ̆ˈkor","ipa_mod":"bɛ̆ˈχo̞wʁ","sbl":"bĕkôr","dic":"beh-KORE","dic_mod":"beh-HORE"}}
usage - eldest (son), firstborn(-ling)
part_of_speech - n-m
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:1060

strongscsv:בְּכוֹר
ב ּ ְ כ ו ֹ ר
b
[" b "]
[" b R M "]
ek
[" k "]
[" k "]
w
[" v "]
[" v "]
or
[" r "]
[" r "]
#1489;#1468;#1456;#1499;#1493;#1465;#1512;
u+05d1u+05bcu+05b0u+05dbu+05d5u+05b9u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:בְּכוֹר
ב ּ ְ כ ו ֹ ר
b
[" b "]
[" b R M "]
ek
[" k "]
[" k "]
w
[" v "]
[" v "]
or
[" r "]
[" r "]
#1489;#1468;#1456;#1499;#1493;#1465;#1512;
u+05d1u+05bcu+05b0u+05dbu+05d5u+05b9u+05e8

Search:בְּכוֹר -> בְּכוֹר

בְּכוֹר


 1. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [כ]
  [כ] [" k "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 5. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 6. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 7. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
בְּכוֹר ~= /bekwor/
Search Google:בְּכוֹר

Search:1060 -> 1060

1060


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
1060 ~= /1060/ numwd: One Thousand Sixty - אחד אלפים שישים
Search Google:1060footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting