Search:π -> Π

π


π hex:#960;
Search Google:π

Zero אפסNumbers 32:42 verse
And Nobah went and took Kenath, and the villages thereof, and called it Nobah, after his own name.

ונבח הלך וילכד את־קנת ואת־בנתיה ויקרא לה נבח בשׁמו

1 Chronicles 3:16 verse
And the sons of Jehoiakim : Jeconiah his son, Zedekiah his son.

ובני יהויקים יכניה בנו צדקיה בנו

Deuteronomy 28:25 verse
The LORD shall cause thee to be smitten before thine enemies : thou shalt go out one way against them, and flee seven ways before them: and shalt be removed into all the kingdoms of the earth.

יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשׁבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting