Search:π -> Π

π


π hex:#960;
Search Google:π

Zero אפס2 Chronicles 6:17 verse
Now then, O LORD God of Israel, let thy word be verified , which thou hast spoken unto thy servant David.

ועתה יהוה אלהי ישׂראל יאמן דברך אשׁר דברת לעבדך לדויד

Ezekiel 30:23 verse
And I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries.

והפצותי את־מצרים בגוים וזריתם בארצות

Genesis 7:23 verse
And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven ; and they were destroyed from the earth : and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark.

וימח את־כל־היקום אשׁר על־פני האדמה מאדם עד־בהמה עד־רמשׂ ועד־עוף השׁמים וימחו מנ־הארץ וישׁאר אכ־נח ואשׁר אתו בתבה

footer