Search:π -> Π

π


π hex:#960;
Search Google:π

Zero אפסJeremiah 19:1 verse
Thus saith the LORD, Go and get a potter's earthen bottle, and take of the ancients of the people, and of the ancients of the priests ;

כה אמר יהוה הלוך וקנית בקבק יוצר חרשׂ ומזקני העם ומזקני הכהנים

Leviticus 26:5 verse
And your threshing shall reach unto the vintage, and the vintage shall reach unto the sowing time : and ye shall eat your bread to the full, and dwell in your land safely.

והשׂיג לכם דישׁ את־בציר ובציר ישׂיג את־זרע ואכלתם לחמכם לשׂבע וישׁבתם לבטח בארצכם

Ezekiel 48:33 verse
And at the south side four thousand and five hundred measures : and three gates ; one gate of Simeon, one gate of Issachar, one gate of Zebulun.

ופאת־נגבה חמשׁ מאות וארבעת אלפים מדה ושׁערים שׁלשׁה שׁער שׁמעון אחד שׁער ישׂשׁכר אחד שׁער זבולן אחד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting