Search:ἁγιάζω -> ἉΓΙΆΖΩ

ἁγιάζω


ἁ γ ι ά ζ ω hex:#7937;#947;#953;#940;#950;#969;
Search Google:ἁγιάζω

Zero אפסIsaiah 2:18 verse
And the idols he shall utterly abolish .

והאלילים כליל יחלף

Matthew 17:10 verse
And his disciples asked him, saying , Why then say the scribes that Elias must first come ?

ΚΑΙ ΕΠΗΡΩΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΜΑΨΗΤΑΙ ΛΕΓΟΝΤΕς ΤΙ ΟΥΝ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙς ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΟΤΙ ΗΛΙΑΝ ΔΕΙ ΕΛΨΕΙΝ ΠΡΩΤΟΝ

Zechariah 14:1 verse
Behold, the day of the LORD cometh , and thy spoil shall be divided in the midst of thee.

הנה יומ־בא ליהוה וחלק שׁללך בקרבך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting