Search:αυτου -> ΑΥΤΟΥ

αυτου


α υ τ ο υ hex:#945;#965;#964;#959;#965;
Search Google:αυτου

Zero אפס1 Samuel 21:4 verse
And the priest answered David, and said , There is no common bread under mine hand, but there is hallowed bread ; if the young men have kept themselves at least from women.

ויען הכהן את־דוד ויאמר אינ־לחם חל אל־תחת ידי כי־אמ־לחם קדשׁ ישׁ אמ־נשׁמרו הנערים אך מאשׁה

2 Chronicles 23:7 verse
And the Levites shall compass the king round about, every man with his weapons in his hand ; and whosoever else cometh into the house, he shall be put to death : but be ye with the king when he cometh in , and when he goeth out .

והקיפו הלוים את־המלך סביב אישׁ וכליו בידו והבא אל־הבית יומת והיו את־המלך בבאו ובצאתו

Acts 2:9 verse
Parthians, and Medes, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judaea, and Cappadocia, in Pontus, and Asia,

ΠΑΡΨΟΙ ΚΑΙ ΜΗΔΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΜΙΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕς ΤΗΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΝ ΙΟΥΔΑΙΑΝ ΤΕ ΚΑΙ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΝ ΠΟΝΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting