Search:αυτου -> ΑΥΤΟΥ

αυτου


α υ τ ο υ hex:#945;#965;#964;#959;#965;
Search Google:αυτου

Zero אפס1 Kings 4:21 verse
And Solomon reigned over all kingdoms from the river unto the land of the Philistines, and unto the border of Egypt : they brought presents, and served Solomon all the days of his life.

ושׁלמה היה מושׁל בכל־הממלכות מנ־הנהר ארץ פלשׁתים ועד גבול מצרים מגשׁים מנחה ועבדים את־שׁלמה כל־ימי חייו

1 Chronicles 8:40 verse
And the sons of Ulam were mighty men of valour, archers , and had many sons, and sons ' sons, an hundred and fifty. All these are of the sons of Benjamin.

ויהיו בני־אולם אנשׁים גברי־חיל דרכי קשׁת ומרבים בנים ובני בנים מאה וחמשׁים כל־אלה מבני בנימן

Ezekiel 8:3 verse
And he put forth the form of an hand, and took me by a lock of mine head ; and the spirit lifted me up between the earth and the heaven, and brought me in the visions of God to Jerusalem, to the door of the inner gate that looketh toward the north ; where was the seat of the image of jealousy, which provoketh to jealousy .

וישׁלח תבנית יד ויקחני בציצת ראשׁי ותשׂא אתי רוח בינ־הארץ ובין השׁמים ותבא אתי ירושׁלמה במראות אלהים אל־פתח שׁער הפנימית הפונה צפונה אשׁר־שׁם מושׁב סמל הקנאה המקנה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting