Search:αυτου -> ΑΥΤΟΥ

αυτου


α υ τ ο υ hex:#945;#965;#964;#959;#965;
Search Google:αυτου

Zero אפסPsalms 89:50 verse
Remember , Lord, the reproach of thy servants ; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people ;

זכר אדני חרפת עבדיך שׂאתי בחיקי כל־רבים עמים

Luke 12:11 verse
And when they bring you unto the synagogues, and unto magistrates, and powers, take ye no thought how or what thing ye shall answer , or what ye shall say :

ΟΤΑΝ ΔΕ ΕΙΣΦΕΡΩΣΙΝ ΥΜΑς ΕΠΙ ΤΑς ΣΥΝΑΓΩΓΑς ΚΑΙ ΤΑς ΑΡΧΑς ΚΑΙ ΤΑς ΕΞΟΥΣΙΑς ΜΗ ΜΕΡΙΜΝΗΣΗΤΕ ΠΩς Η ΤΙ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΣΨΕ Η ΤΙ ΕΙΠΗΤΕ

2 Chronicles 9:21 verse
For the king's ships went to Tarshish with the servants of Huram : every three years once came the ships of Tarshish bringing gold, and silver, ivory, and apes, and peacocks.

כי־אניות למלך הלכות תרשׁישׁ עם עבדי חורם אחת לשׁלושׁ שׁנים תבואנה אניות תרשׁישׁ נשׂאות זהב וכסף שׁנהבים וקופים ותוכיים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting