Search:αυτου -> ΑΥΤΟΥ

αυτου


α υ τ ο υ hex:#945;#965;#964;#959;#965;
Search Google:αυτου

Zero אפסJohn 8:37 verse
I know that ye are Abraham's seed ; but ye seek to kill me, because my word hath no place in you.

ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΣΠΕΡΜΑ ΑΒΡΑΑΜ ΕΣΤΕ ΑΛΛΑ ΖΗΤΕΙΤΕ ΜΕ ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΛΟΓΟς Ο ΕΜΟς ΟΥ ΧΩΡΕΙ ΕΝ ΥΜΙΝ

Deuteronomy 10:14 verse
Behold, the heaven and the heaven of heavens is the LORD'S thy God, the earth also, with all that therein is.

הן ליהוה אלהיך השׁמים ושׁמי השׁמים הארץ וכל־אשׁר־בה

2 Samuel 16:15 verse
And Absalom, and all the people the men of Israel, came to Jerusalem, and Ahithophel with him.

ואבשׁלום וכל־העם אישׁ ישׂראל באו ירושׁלם ואחיתפל אתו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting