Search:βασιλεύσ -> ΒΑΣΙΛΕΎΣ

βασιλεύσ


β α σ ι λ ε ύ σ hex:#946;#945;#963;#953;#955;#949;#973;#963;
Search Google:βασιλεύσ

Zero אפסHosea 2:18 verse
And in that day will I make a covenant for them with the beasts of the field, and with the fowls of heaven, and with the creeping things of the ground : and I will break the bow and the sword and the battle out of the earth, and will make them to lie down safely.

וכרתי להם ברית ביום ההוא עמ־חית השׂדה ועמ־עוף השׁמים ורמשׂ האדמה וקשׁת וחרב ומלחמה אשׁבור מנ־הארץ והשׁכבתים לבטח

1 Timothy 2:8 verse
I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting.

ΒΟΥΛΟΜΑΙ ΟΥΝ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΨΑΙ ΤΟΥς ΑΝΔΡΑς ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΟΠΩ ΕΠΑΙΡΟΝΤΑς ΟΣΙΟΥς ΧΕΙΡΑς ΧΩΡΙς ΟΡΓΗς ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ

Proverbs 11:4 verse
Riches profit not in the day of wrath : but righteousness delivereth from death.

לא־יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting