Search:βασιλεύσ -> ΒΑΣΙΛΕΎΣ

βασιλεύσ


β α σ ι λ ε ύ σ hex:#946;#945;#963;#953;#955;#949;#973;#963;
Search Google:βασιλεύσ

Zero אפסJohn 5:18 verse
Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΟΥΝ ΜΑΛΛΟΝ ΕΖΗΤΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΛΥΕΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΙΔΙΟΝ ΕΛΕΓΕΝ ΤΟΝ ΨΕΟΝ ΙΣΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΠΟΙΩΝ ΤΩ ΨΕΩ

Leviticus 7:6 verse
Every male among the priests shall eat thereof: it shall be eaten in the holy place : it is most holy.

כל־זכר בכהנים יאכלנו במקום קדושׁ יאכל קדשׁ קדשׁים הוא

Luke 14:31 verse
Or what king, going to make war against another king, sitteth not down first, and consulteth whether he be able with ten thousand to meet him that cometh against him with twenty thousand ?

Η ΤΙς ΒΑΣΙΛΕΥς ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟς ΕΤΕΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΣΥΜΒΑΛΕΙΝ ΕΙς ΠΟΛΕΜΟΝ ΟΥΧΙ ΚΑΨΙΣΑς ΠΡΩΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΣΕΤΑΙ ΕΙ ΔΥΝΑΤΟς ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΣΙΝ ΥΠΑΝΤΗΣΑΙ ΤΩ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΧΟΜΕΝΩ ΕΠ ΑΥΤΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting