Search:δύναμαι -> ΔΎΝΑΜΑΙ

δύναμαι


δ ύ ν α μ α ι hex:#948;#973;#957;#945;#956;#945;#953;
Search Google:δύναμαι

Zero אפסSong of Solomon 7:8 verse
I said , I will go up to the palm tree, I will take hold of the boughs thereof: now also thy breasts shall be as clusters of the vine, and the smell of thy nose like apples ;

אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו ויהיו־נא שׁדיך כאשׁכלות הגפן וריח אפך כתפוחים

Revelation 1:6 verse
And hath made us kings and priests unto God and his Father ; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.

ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΗΜΑς ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΙΕΡΕΙς ΤΩ ΨΕΩ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ ΑΥΤΟΥ ΑΥΤΩ Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟς ΕΙς ΤΟΥς ΑΙΩΝΑς ΑΜΗΝ

Psalms 139:5 verse
Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me.

אחור וקדם צרתני ותשׁת עלי כפכה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting