Search:πιστεύω -> ΠΙΣΤΕΎΩ

πιστεύω


π ι σ τ ε ύ ω hex:#960;#953;#963;#964;#949;#973;#969;
Search Google:πιστεύω

Zero אפסEzekiel 24:3 verse
And utter a parable unto the rebellious house, and say unto them, Thus saith the Lord GOD ; Set on a pot, set it on , and also pour water into it:

ומשׁל אל־בית־המרי משׁל ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה שׁפת הסיר שׁפת וגמ־יצק בו מים

Ezra 3:8 verse
Now in the second year of their coming unto the house of God at Jerusalem, in the second month, began Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua the son of Jozadak, and the remnant of their brethren the priests and the Levites, and all they that were come out of the captivity unto Jerusalem ; and appointed the Levites, from twenty years old and upward, to set forward the work of the house of the LORD.

ובשׁנה השׁנית לבואם אל־בית האלהים לירושׁלם בחדשׁ השׁני החלו זרבבל בנ־שׁאלתיאל וישׁוע בנ־יוצדק ושׁאר אחיהם הכהנים והלוים וכל־הבאים מהשׁבי ירושׁלם ויעמידו את־הלוים מבן עשׂרים שׁנה ומעלה לנצח על־מלאכת בית־יהוה

Deuteronomy 5:30 verse
Go say to them, Get you into your tents again .

לך אמר להם שׁובו לכם לאהליכם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting