Search:πιστεύω -> ΠΙΣΤΕΎΩ

πιστεύω


π ι σ τ ε ύ ω hex:#960;#953;#963;#964;#949;#973;#969;
Search Google:πιστεύω

Zero אפסDeuteronomy 8:4 verse
Thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell , these forty years.

שׂמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שׁנה

1 Chronicles 3:2 verse
The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur : the fourth, Adonijah the son of Haggith :

השׁלשׁי לאבשׁלום בנ־מעכה בת־תלמי מלך גשׁור הרביעי אדניה בנ־חגית

Luke 1:41 verse
And it came to pass , that, when Elisabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb ; and Elisabeth was filled with the Holy Ghost :

ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ Ως ΗΚΟΥΣΕΝ ΤΟΝ ΑΣΠΑΣΜΟΝ ΤΗς ΜΑΡΙΑς Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΣΚΙΡΤΗΣΕΝ ΤΟ ΒΡΕΦΟς ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΛΙΑ ΑΥΤΗς ΚΑΙ ΕΠΛΗΣΨΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΑΓΙΟΥ Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting