Search:πλῆθοσ -> ΠΛῆΘΟΣ

πλῆθοσ


π λ ῆ θ ο σ hex:#960;#955;#8134;#952;#959;#963;
Search Google:πλῆθοσ

Zero אפסLuke 7:38 verse
And stood at his feet behind him weeping , and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.

ΚΑΙ ΣΤΑΣΑ ΟΠΙΣΩ ΠΑΡΑ ΤΟΥς ΠΟΔΑς ΑΥΤΟΥ ΚΛΑΙΟΥΣΑ ΤΟΙς ΔΑΚΡΥΣΙΝ ΗΡΞΑΤΟ ΒΡΕΧΕΙΝ ΤΟΥς ΠΟΔΑς ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΙς ΨΡΙΞΙΝ ΤΗς ΚΕΦΑΛΗς ΑΥΤΗς ΕΞΕΜΑΣΣΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΦΙΛΕΙ ΤΟΥς ΠΟΔΑς ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΙΦΕΝ ΤΩ ΜΥΡΩ

Job 8:8 verse
For enquire , I pray thee, of the former age, and prepare thyself to the search of their fathers :

כי־שׁאל־נא לדר רישׁון וכונן לחקר אבותם

Leviticus 3:2 verse
And he shall lay his hand upon the head of his offering, and kill it at the door of the tabernacle of the congregation : and Aaron's sons the priests shall sprinkle the blood upon the altar round about.

וסמך ידו על־ראשׁ קרבנו ושׁחטו פתח אהל מועד וזרקו בני אהרן הכהנים את־הדם על־המזבח סביב

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting