Search:πολύσ -> ΠΟΛΎΣ

πολύσ


π ο λ ύ σ hex:#960;#959;#955;#973;#963;
Search Google:πολύσ

Zero אפס1 Samuel 28:5 verse
And when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid , and his heart greatly trembled .

וירא שׁאול את־מחנה פלשׁתים וירא ויחרד לבו מאד

Acts 22:3 verse
I am verily a man which am a Jew, born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in this city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, as ye all are this day.

ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΑΝΗΡ ΙΟΥΔΑΙΟς ΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΟς ΕΝ ΤΑΡΣΩ ΤΗς ΚΙΛΙΚΙΑς ΑΝΑΤΕΨΡΑΜΜΕΝΟς ΔΕ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΤΑΥΤΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥς ΠΟΔΑς ΓΑΜΑΛΙΗΛ ΠΕΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟς ΚΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΩΟΥ ΝΟΜΟΥ ΖΗΛΩΤΗς ΥΠΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΚΑΨΩς ΠΑΝΤΕς ΥΜΕΙς ΕΣΤΕ ΣΗΜΕΡΟΝ

Numbers 10:19 verse
And over the host of the tribe of the children of Simeon was Shelumiel the son of Zurishaddai.

ועל־צבא מטה בני שׁמעון שׁלמיאל בנ־צורי שׁדי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting