Search:τράπεζα -> ΤΡΆΠΕΖΑ

τράπεζα


τ ρ ά π ε ζ α hex:#964;#961;#940;#960;#949;#950;#945;
Search Google:τράπεζα

Mark 10:4 verse
And they said , Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away .

ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΕΠΕΤΡΕΘΕΝ ΜΩΥΣΗς ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΡΑΘΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΑΙ

Luke 19:43 verse
For the days shall come upon thee, that thine enemies shall cast a trench about thee, and compass thee round , and keep thee in on every side,

ΟΤΙ ΗΞΟΥΣΙΝ ΗΜΕΡΑΙ ΕΠΙ ΣΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΛΟΥΣΙΝ ΟΙ ΕΧΨΡΟΙ ΣΟΥ ΧΑΡΑΚΑ ΣΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΟΥΣΙΝ ΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΞΟΥΣΙΝ ΣΕ ΠΑΝΤΟΨΕΝ

Luke 7:13 verse
And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not.

ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΑΥΤΗΝ Ο ΚΥΡΙΟς ΕΣΠΛΑΓΧΝΙΣΨΗ ΕΠ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΗ ΜΗ ΚΛΑΙΕ

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting