Search:καίπερ -> ΚΑΊΠΕΡ

καίπερ


κ α ί π ε ρ hex:#954;#945;#943;#960;#949;#961;
Search Google:καίπερ

Zero אפס2 Kings 11:4 verse
And the seventh year Jehoiada sent and fetched the rulers over hundreds, with the captains and the guard , and brought them to him into the house of the LORD, and made a covenant with them, and took an oath of them in the house of the LORD, and shewed them the king's son.

ובשׁנה השׁביעית שׁלח יהוידע ויקח את־שׂרי המאיות לכרי ולרצים ויבא אתם אליו בית יהוה ויכרת להם ברית וישׁבע אתם בבית יהוה וירא אתם את־בנ־המלך

Job 4:15 verse
Then a spirit passed before my face ; the hair of my flesh stood up :

ורוח על־פני יחלף תסמר שׂערת בשׂרי

Numbers 4:2 verse
Take the sum of the sons of Kohath from among the sons of Levi, after their families, by the house of their fathers,

נשׂא את־ראשׁ בני קהת מתוך בני לוי למשׁפחתם לבית אבתם

footer