Search:ἡμέρα -> ἩΜΈΡΑ

ἡμέρα


ἡ μ έ ρ α hex:#7969;#956;#941;#961;#945;
Search Google:ἡμέρα

Zero אפס1 Chronicles 16:42 verse
And with them Heman and Jeduthun with trumpets and cymbals for those that should make a sound , and with musical instruments of God. And the sons of Jeduthun were porters.

ועמהם הימן וידותון הצצרות ומצלתים למשׁמיעים וכלי שׁיר האלהים ובני ידותון לשׁער

1 Kings 7:45 verse
And the pots, and the shovels, and the basons : and all these vessels, which Hiram made to king Solomon for the house of the LORD, were of bright brass.

ואת־הסירות ואת־היעים ואת־המזרקות ואת כל־הכלים האהל אשׁר עשׂה חירם למלך שׁלמה בית יהוה נחשׁת ממרט

2 Chronicles 2:8 verse
Send me also cedar trees, fir trees, and algum trees, out of Lebanon : for I know that thy servants can skill to cut timber in Lebanon ; and, behold, my servants shall be with thy servants,

ושׁלח־לי עצי ארזים ברושׁים ואלגומים מהלבנון כי אני ידעתי אשׁר עבדיך יודעים לכרות עצי לבנון והנה עבדי עמ־עבדיך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting