Search:ημερα -> ΗΜΕΡΑ

ημερα


η μ ε ρ α hex:#951;#956;#949;#961;#945;
Search Google:ημερα

Zero אפסMatthew 19:7 verse
They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away ?

ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΤΙ ΟΥΝ ΜΩΥΣΗς ΕΝΕΤΕΙΛΑΤΟ ΔΟΥΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΑΙ

Numbers 36:7 verse
So shall not the inheritance of the children of Israel remove from tribe to tribe : for every one of the children of Israel shall keep himself to the inheritance of the tribe of his fathers.

ולא־תסב נחלה לבני ישׂראל ממטה אל־מטה כי אישׁ בנחלת מטה אבתיו ידבקו בני ישׂראל

Luke 10:14 verse
But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you.

ΠΛΗΝ ΤΥΡΩ ΚΑΙ ΣΙΔΩΝΙ ΑΝΕΚΤΟΤΕΡΟΝ ΕΣΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΚΡΙΣΕΙ Η ΥΜΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting