Search:κρίνω -> ΚΡΊΝΩ

κρίνω


κ ρ ί ν ω hex:#954;#961;#943;#957;#969;
Search Google:κρίνω

Zero אפסActs 20:20 verse
And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you, and have taught you publickly, and from house to house,

Ως ΟΥΔΕΝ ΥΠΕΣΤΕΙΛΑΜΗΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΑΓΓΕΙΛΑΙ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΑΙ ΥΜΑς ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤ ΟΙΚΟΥς

1 Chronicles 27:5 verse
The third captain of the host for the third month was Benaiah the son of Jehoiada, a chief priest : and in his course were twenty and four thousand.

שׂר הצבא השׁלישׁי לחדשׁ השׁלישׁי בניהו בנ־יהוידע הכהן ראשׁ ועל מחלקתו עשׂרים וארבעה אלף

Mark 5:39 verse
And when he was come in , he saith unto them, Why make ye this ado , and weep ? the damsel is not dead , but sleepeth .

ΚΑΙ ΕΙΣΕΛΨΩΝ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙς ΤΙ ΨΟΡΥΒΕΙΣΨΕ ΚΑΙ ΚΛΑΙΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΟΥΚ ΑΠΕΨΑΝΕΝ ΑΛΛΑ ΚΑΨΕΥΔΕΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting