Search:κρίνω -> ΚΡΊΝΩ

κρίνω


κ ρ ί ν ω hex:#954;#961;#943;#957;#969;
Search Google:κρίνω

Zero אפסIsaiah 7:24 verse
With arrows and with bows shall men come thither; because all the land shall become briers and thorns.

בחצים ובקשׁת יבוא שׁמה כי־שׁמיר ושׁית תהיה כל־הארץ

Luke 3:1 verse
Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judaea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of Ituraea and of the region of Trachonitis, and Lysanias the tetrarch of Abilene,

ΕΝ ΕΤΕΙ ΔΕ ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑΤΩ ΤΗς ΗΓΕΜΟΝΙΑς ΤΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟς ΗΓΕΜΟΝΕΥΟΝΤΟς ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ ΤΗς ΙΟΥΔΑΙΑς ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΑΡΧΟΥΝΤΟς ΤΗς ΓΑΛΙΛΑΙΑς ΗΡΩΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΕ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΕΤΡΑΑΡΧΟΥΝΤΟς ΤΗς ΙΤΟΥΡΑΙΑς ΚΑΙ ΤΡΑΧΩΝΙΤΙΔΟς ΧΩΡΑς ΚΑΙ ΛΥΣΑΝΙΟΥ ΤΗς ΑΒΙΛΗΝΗς ΤΕΤΡΑΑΡΧΟΥΝΤΟς

Psalms 71:8 verse
Let my mouth be filled with thy praise and with thy honour all the day.

ימלא פי תהלתך כל־היום תפארתך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting