Search:τρεῖσ -> ΤΡΕῖΣ

τρεῖσ


τ ρ ε ῖ σ hex:#964;#961;#949;#8150;#963;
Search Google:τρεῖσ

Zero אפסJeremiah 29:14 verse
And I will be found of you, saith the LORD : and I will turn away your captivity , and I will gather you from all the nations, and from all the places whither I have driven you, saith the LORD ; and I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive .

ונמצאתי לכם נאמ־יהוה ושׁבתי את־שׁביתכם וקבצתי אתכם מכל־הגוים ומכל־המקומות אשׁר הדחתי אתכם שׁם נאמ־יהוה והשׁבתי אתכם אל־המקום אשׁר־הגליתי אתכם משׁם

Numbers 3:49 verse
And Moses took the redemption money of them that were over and above them that were redeemed by the Levites :

ויקח משׁה את כסף הפדיום מאת העדפים על פדויי הלוים

Jeremiah 4:17 verse
As keepers of a field, are they against her round about ; because she hath been rebellious against me, saith the LORD.

כשׁמרי שׂדי היו עליה מסביב כי־אתי מרתה נאמ־יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting