Search:θ -> Θ

θ


θ hex:#952;
Search Google:θ

Zero אפסLeviticus 7:19 verse
And the flesh that toucheth any unclean thing shall not be eaten ; it shall be burnt with fire : and as for the flesh, all that be clean shall eat thereof.

והבשׂר אשׁר־יגע בכל־טמא לא יאכל באשׁ ישׂרף והבשׂר כל־טהור יאכל בשׂר

1 Samuel 13:11 verse
And Samuel said , What hast thou done ? And Saul said , Because I saw that the people were scattered from me, and that thou camest not within the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together at Michmash ;

ויאמר שׁמואל מה עשׂית ויאמר שׁאול כי־ראיתי כי־נפץ העם מעלי ואתה לא־באת למועד הימים ופלשׁתים נאספים מכמשׂ

1 Chronicles 27:4 verse
And over the course of the second month was Dodai an Ahohite, and of his course was Mikloth also the ruler : in his course likewise were twenty and four thousand.

ועל מחלקת החדשׁ השׁני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשׂרים וארבעה אלף

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting