Search:χριστόσ -> ΧΡΙΣΤΌΣ

χριστόσ


χ ρ ι σ τ ό σ hex:#967;#961;#953;#963;#964;#972;#963;
Search Google:χριστόσ

Zero אפסDaniel 4:21 verse
Whose leaves were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all ; under which the beasts of the field dwelt , and upon whose branches the fowls of the heaven had their habitation :

ועפיה שׁפיר ואנבה שׂגיא ומזון לכלא־בה תחתוהי תדור חיות ברא ובענפוהי ישׁכנן צפרי שׁמיא

Romans 6:13 verse
Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin : but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.

ΜΗΔΕ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΜΩΝ ΟΠΛΑ ΑΔΙΚΙΑς ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΤΗΣΑΤΕ ΕΑΥΤΟΥς ΤΩ ΨΕΩ ΩΣΕΙ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΝΤΑς ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΜΩΝ ΟΠΛΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗς ΤΩ ΨΕΩ

Jeremiah 16:3 verse
For thus saith the LORD concerning the sons and concerning the daughters that are born in this place, and concerning their mothers that bare them, and concerning their fathers that begat them in this land ;

כי־כה אמר יהוה על־הבנים ועל־הבנות הילודים במקום הזה ועל־אמתם הילדות אותם ועל־אבותם המולדים אותם בארץ הזאת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting