Search:αμαρτια -> ΑΜΑΡΤΙΑ

αμαρτια


α μ α ρ τ ι α hex:#945;#956;#945;#961;#964;#953;#945;
Search Google:αμαρτια

Zero אפסGenesis 34:30 verse
And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites : and I being few in number, they shall gather themselves together against me, and slay me ; and I shall be destroyed , I and my house.

ויאמר יעקב אל־שׁמעון ואל־לוי עכרתם אתי להבאישׁני בישׁב הארץ בכנעני ובפרזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשׁמדתי אני וביתי

2 Samuel 21:16 verse
And Ishbibenob, which was of the sons of the giant, the weight of whose spear weighed three hundred shekels of brass in weight, he being girded with a new sword, thought to have slain David.

וישׁבו בנב אשׁר בילידי הרפה ומשׁקל קינו שׁלשׁ מאות משׁקל נחשׁת והוא חגור חדשׁה ויאמר להכות את־דוד

Matthew 24:1 verse
And Jesus went out , and departed from the temple : and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.

ΚΑΙ ΕΞΕΛΨΩΝ Ο ΙΗΣΟΥς ΑΠΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΠΟΡΕΥΕΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΨΟΝ ΟΙ ΜΑΨΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΑΙ ΑΥΤΩ ΤΑς ΟΙΚΟΔΟΜΑς ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting