Search:κύριοσ -> ΚΎΡΙΟΣ

κύριοσ


κ ύ ρ ι ο σ hex:#954;#973;#961;#953;#959;#963;
Search Google:κύριοσ

Zero אפסExodus 1:15 verse
And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives , of which the name of the one was Shiphrah, and the name of the other Puah :

ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשׁר שׁם האחת שׁפרה ושׁם השׁנית פועה

Psalms 119:14 verse
I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.

בדרך עדותיך שׂשׂתי כעל כל־הון

Acts 8:38 verse
And he commanded the chariot to stand still : and they went down both into the water, both Philip and the eunuch ; and he baptized him.

ΚΑΙ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΣΤΗΝΑΙ ΤΟ ΑΡΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗΣΑΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΕΙς ΤΟ ΥΔΩΡ Ο ΤΕ ΦΙΛΙΠΠΟς ΚΑΙ Ο ΕΥΝΟΥΧΟς ΚΑΙ ΕΒΑΠΤΙΣΕΝ ΑΥΤΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting