Search:ἡμᾶσ -> ἩΜᾶΣ

ἡμᾶσ


ἡ μ ᾶ σ hex:#7969;#956;#8118;#963;
Search Google:ἡμᾶσ

Zero אפס1 Peter 1:21 verse
Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory ; that your faith and hope might be in God.

ΤΟΥς ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥς ΕΙς ΨΕΟΝ ΤΟΝ ΕΓΕΙΡΑΝΤΑ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΞΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΝΤΑ ΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙς ΨΕΟΝ

Joshua 19:51 verse
These are the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel, divided for an inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation. So they made an end of dividing the country.

אלה הנחלת אשׁר נחלו אלעזר הכהן ויהושׁע בנ־נון וראשׁי האבות למטות בני־ישׂראל בגורל בשׁלה לפני יהוה פתח אהל מועד ויכלו מחלק את־הארץ

Job 16:18 verse
O earth, cover not thou my blood, and let my cry have no place.

ארץ אל־תכסי דמי ואל־יהי מקום לזעקתי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting