Search:αὐτόσ -> ΑὐΤΌΣ

αὐτόσ


α ὐ τ ό σ hex:#945;#8016;#964;#972;#963;
Search Google:αὐτόσ

Zero אפסRevelation 6:6 verse
And I heard a voice in the midst of the four beasts say , A measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny ; and see thou hurt not the oil and the wine.

ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑ Ως ΦΩΝΗΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΖΩΩΝ ΛΕΓΟΥΣΑΝ ΧΟΙΝΙΞ ΣΙΤΟΥ ΔΗΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΕΙς ΧΟΙΝΙΚΕς ΚΡΙΨΩΝ ΔΗΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΝΟΝ ΜΗ ΑΔΙΚΗΣΗς

Leviticus 14:9 verse
But it shall be on the seventh day, that he shall shave all his hair off his head and his beard and his eyebrows , even all his hair he shall shave off: and he shall wash his clothes, also he shall wash his flesh in water, and he shall be clean .

והיה ביום השׁביעי יגלח את־כל־שׂערו את־ראשׁו ואת־זקנו ואת גבת עיניו ואת־כל־שׂערו יגלח וכבס את־בגדיו ורחץ את־בשׂרו במים וטהר

Ezekiel 24:5 verse
Take the choice of the flock, and burn also the bones under it, and make it boil well, and let them seethe the bones of it therein.

מבחר הצאן לקוח וגם דור העצמים תחתיה רתח רתחיה גמ־בשׁלו עצמיה בתוכה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting