Search:ἔσομαι -> ἜΣΟΜΑΙ

ἔσομαι


ἔ σ ο μ α ι hex:#7956;#963;#959;#956;#945;#953;
Search Google:ἔσομαι

Zero אפסPsalms 148:4 verse
Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.

הללוהו שׁמי השׁמים והמים אשׁר מעל השׁמים

1 Corinthians 15:41 verse
There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars : for one star differeth from another star in glory.

ΑΛΛΗ ΔΟΞΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΔΟΞΑ ΣΕΛΗΝΗς ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΔΟΞΑ ΑΣΤΕΡΩΝ ΑΣΤΗΡ ΓΑΡ ΑΣΤΕΡΟς ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΝ ΔΟΞΗ

Acts 17:2 verse
And Paul, as his manner was , went in unto them, and three sabbath days reasoned with them out of the scriptures,

ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΟ ΕΙΩΨΟς ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΕΙΣΗΛΨΕΝ ΠΡΟς ΑΥΤΟΥς ΚΑΙ ΕΠΙ ΣΑΒΒΑΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΕΛΕΞΑΤΟ ΑΥΤΟΙς ΑΠΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting