Search:ἔσομαι -> ἜΣΟΜΑΙ

ἔσομαι


ἔ σ ο μ α ι hex:#7956;#963;#959;#956;#945;#953;
Search Google:ἔσομαι

Zero אפסMatthew 16:10 verse
Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up ?

ΟΥΔΕ ΤΟΥς ΕΠΤΑ ΑΡΤΟΥς ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΚΙΣΧΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΑς ΣΠΥΡΙΔΑς ΕΛΑΒΕΤΕ

Isaiah 14:22 verse
For I will rise up against them, saith the LORD of hosts, and cut off from Babylon the name, and remnant, and son, and nephew, saith the LORD.

וקמתי עליהם נאם יהוה צבאות והכרתי לבבל שׁם ושׁאר ונין ונכד נאמ־יהוה

Joel 2:24 verse
And the floors shall be full of wheat, and the fats shall overflow with wine and oil.

ומלאו הגרנות בר והשׁיקו היקבים תירושׁ ויצהר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting