Search:ὄχλοσ -> ὌΧΛΟΣ

ὄχλοσ


ὄ χ λ ο σ hex:#8004;#967;#955;#959;#963;
Search Google:ὄχλοσ

Zero אפסRomans 5:17 verse
For if by one man's offence death reigned by one ; much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ.>

ΕΙ ΓΑΡ ΤΩ ΤΟΥ ΕΝΟς ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΙ Ο ΨΑΝΑΤΟς ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟς ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΝ ΤΗς ΧΑΡΙΤΟς ΚΑΙ ΤΗς ΔΩΡΕΑς ΤΗς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗς ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕς ΕΝ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΥΣΟΥΣΙΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟς ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Genesis 47:30 verse
But I will lie with my fathers, and thou shalt carry me out of Egypt, and bury me in their buryingplace. And he said , I will do as thou hast said.

ושׁכבתי עמ־אבתי ונשׂאתני ממצרים וקברתני בקברתם ויאמר אנכי אעשׂה כדברך

Numbers 10:3 verse
And when they shall blow with them, all the assembly shall assemble themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation.

ותקעו בהן ונועדו אליך כל־העדה אל־פתח אהל מועד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting