5088

5088 -נֶדֶר -neder -neh'-der
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

נֶדֶר
נֶדֶר

number - 5088
orig_word - נֶדֶר
word_orig - from (05087)
translit - neder
tdnt - TWOT - 1308a
phonetic - neh'-der
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - or neder {nay'-der}; from «05087»; a promise (to God); also (concretely) a thing promised:--vow((-ed)).
IPD_def -
 1. vow, votive offering

English -
letter - n
data - {"def":{"short":"a promise (to God); also (concretely) a thing promised","long":["vow, votive offering"]},"deriv":"or נֵדֶר; from H5087","pronun":{"ipa":"n̪ɛˈd̪ɛr","ipa_mod":"nɛˈdɛʁ","sbl":"neder","dic":"neh-DER","dic_mod":"neh-DER"}}
usages - vow(-ed)
**************
id - 5381
strongs - 5088
base_word - נֶדֶר
data - {"def":{"short":"a promise (to God); also (concretely) a thing promised","long":["vow, votive offering"]},"deriv":"or נֵדֶר; from H5087","pronun":{"ipa":"n̪ɛˈd̪ɛr","ipa_mod":"nɛˈdɛʁ","sbl":"neder","dic":"neh-DER","dic_mod":"neh-DER"}}
usage - vow(-ed)
part_of_speech - n-m
Strong's Search

נֶדֶר
נֶדֶר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5088

strongscsv:נֶדֶר
נ ֶ ד ֶ ר
n
[" n "]
[" n "]
ed
[" d "]
[" d "]
er
[" r "]
[" r "]
#1504;#1462;#1491;#1462;#1512;
u+05e0u+05b6u+05d3u+05b6u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:נֶדֶר
נ ֶ ד ֶ ר
n
[" n "]
[" n "]
ed
[" d "]
[" d "]
er
[" r "]
[" r "]
#1504;#1462;#1491;#1462;#1512;
u+05e0u+05b6u+05d3u+05b6u+05e8

Search:נֶדֶר -> נֶדֶר

נֶדֶר


 1. [נ]
  [נ] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
נֶדֶר ~= /neder/
Search Google:נֶדֶר

Search:5088 -> 5088

5088


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
5088 ~= /5088/ numwd: Five Thousand Eighty-eight - חמישה אלפים שמונים ושמונה
Search Google:5088footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting