Search:τούτῼ -> ΤΟΎΤῼ

τούτῼ


τ ο ύ τ ῼ hex:#964;#959;#973;#964;#8188;
Search Google:τούτῼ

Zero אפסJeremiah 3:1 verse
They say , If a man put away his wife, and she go from him, and become another man's, shall he return unto her again ? shall not that land be greatly polluted ? but thou hast played the harlot with many lovers ; yet return again to me, saith the LORD.

לאמר הן ישׁלח אישׁ את־אשׁתו והלכה מאתו והיתה לאישׁ־אחר הישׁוב אליה עוד הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושׁוב אלי נאמ־יהוה

Micah 4:4 verse
But they shall sit every man under his vine and under his fig tree ; and none shall make them afraid : for the mouth of the LORD of hosts hath spoken it.

וישׁבו אישׁ תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד כי־פי יהוה צבאות דבר

Job 39:27 verse
Doth the eagle mount up at thy command, and make her nest on high ?

אמ־על־פיך יגביה נשׁר וכי ירים קנו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting