Search:χάραγμα -> ΧΆΡΑΓΜΑ

χάραγμα


χ ά ρ α γ μ α hex:#967;#940;#961;#945;#947;#956;#945;
Search Google:χάραγμα





Matthew 2:8 verse
And he sent them to Bethlehem, and said , Go and search diligently for the young child ; and when ye have found him, bring me word again , that I may come and worship him also.

ΚΑΙ ΠΕΜΘΑς ΑΥΤΟΥς ΕΙς ΒΗΨΛΕΕΜ ΕΙΠΕΝ ΠΟΡΕΥΨΕΝΤΕς ΕΞΕΤΑΣΑΤΕ ΑΚΡΙΒΩς ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΠΑΝ ΔΕ ΕΥΡΗΤΕ ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΜΟΙ ΟΠΩς ΚΑΓΩ ΕΛΨΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩ ΑΥΤΩ

Proverbs 3:2 verse
For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.

כי ארך ימים ושׁנות חיים ושׁלום יוסיפו לך

Ezekiel 23:21 verse
Thus thou calledst to remembrance the lewdness of thy youth, in bruising thy teats by the Egyptians for the paps of thy youth.

ותפקדי את זמת נעוריך בעשׂות ממצרים דדיך למען שׁדי נעוריך





If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.




footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting