Search:ὑμᾶσ -> ὙΜᾶΣ

ὑμᾶσ


ὑ μ ᾶ σ hex:#8017;#956;#8118;#963;
Search Google:ὑμᾶσ

Zero אפסGenesis 24:29 verse
And Rebekah had a brother, and his name was Laban : and Laban ran out unto the man, unto the well.

ולרבקה אח ושׁמו לבן וירץ לבן אל־האישׁ החוצה אל־העין

2 Chronicles 33:25 verse
But the people of the land slew all them that had conspired against king Amon ; and the people of the land made Josiah his son king in his stead.

ויכו עמ־הארץ את כל־הקשׁרים על־המלך אמון וימליכו עמ־הארץ את־יאשׁיהו בנו תחתיו

John 16:10 verse
Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more ;

ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗς ΔΕ ΟΤΙ ΠΡΟς ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΥΠΑΓΩ ΚΑΙ ΟΥΚΕΤΙ ΨΕΩΡΕΙΤΕ ΜΕ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting