Search:ὑμᾶσ -> ὙΜᾶΣ

ὑμᾶσ


ὑ μ ᾶ σ hex:#8017;#956;#8118;#963;
Search Google:ὑμᾶσ

Zero אפס1 Thessalonians 5:25 verse
Brethren, pray for us.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΨΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ

Psalms 26:6 verse
I will wash mine hands in innocency : so will I compass thine altar, O LORD :

ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את־מזבחך יהוה

Matthew 5:35 verse
Nor by the earth ; for it is his footstool : neither by Jerusalem ; for it is the city of the great King.

ΜΗΤΕ ΕΝ ΤΗ ΓΗ ΟΤΙ ΥΠΟΠΟΔΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΜΗΤΕ ΕΙς ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΟΤΙ ΠΟΛΙς ΕΣΤΙΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting