Search:ο -> Ο

ο


ο hex:#959;
Search Google:ο

Zero אפסPsalms 21:13 verse
Be thou exalted , LORD, in thine own strength : so will we sing and praise thy power.

רומה יהוה בעזך נשׁירה ונזמרה גבורתך

1 Samuel 17:29 verse
And David said , What have I now done ? Is there not a cause ?

ויאמר דוד מה עשׂיתי עתה הלוא דבר הוא

Acts 16:2 verse
Which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium.

Ος ΕΜΑΡΤΥΡΕΙΤΟ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΝ ΛΥΣΤΡΟΙς ΚΑΙ ΙΚΟΝΙΩ ΑΔΕΛΦΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting