Search:ώ -> Ώ

ώ


ώ hex:#974;
Search Google:ώ

Zero אפס1 Samuel 20:23 verse
And as touching the matter which thou and I have spoken of, behold, the LORD be between thee and me for ever.

והדבר אשׁר דברנו אני ואתה הנה יהוה ביני ובינך עד־עולם

1 Samuel 20:12 verse
And Jonathan said unto David, O LORD God of Israel, when I have sounded my father about to morrow any time, or the third day, and, behold, if there be good toward David, and I then send not unto thee, and shew it thee;

ויאמר יהונתן אל־דוד יהוה אלהי ישׂראל כי־אחקר את־אבי כעת מחר השׁלשׁית והנה־טוב אל־דוד ולא־אז אשׁלח אליך וגליתי את־אזנך

Luke 13:31 verse
The same day there came certain of the Pharisees, saying unto him, Get thee out , and depart hence : for Herod will kill thee.

ΕΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΩΡΑ ΠΡΟΣΗΛΨΑΝ ΤΙΝΕς ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΛΕΓΟΝΤΕς ΑΥΤΩ ΕΞΕΛΨΕ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΟΥ ΕΝΤΕΥΨΕΝ ΟΤΙ ΗΡΩΔΗς ΨΕΛΕΙ ΣΕ ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting