Search:ω -> Ω

ω


ω hex:#969;
Search Google:ω

Zero אפס2 Samuel 20:8 verse
When they were at the great stone which is in Gibeon, Amasa went before them. And Joab's garment that he had put on was girded unto him, and upon it a girdle with a sword fastened upon his loins in the sheath thereof; and as he went forth it fell out .

הם עמ־האבן הגדולה אשׁר בגבעון ועמשׂא בא לפניהם ויואב חגור מדו לבשׁו ועלו חגור חרב מצמדת על־מתניו בתערה והוא יצא ותפל

Acts 27:26 verse
Howbeit we must be cast upon a certain island.

ΕΙς ΝΗΣΟΝ ΔΕ ΤΙΝΑ ΔΕΙ ΗΜΑς ΕΚΠΕΣΕΙΝ

Exodus 7:21 verse
And the fish that was in the river died ; and the river stank , and the Egyptians could not drink of the water of the river ; and there was blood throughout all the land of Egypt.

והדגה אשׁר־ביאר מתה ויבאשׁ היאר ולא־יכלו מצרים לשׁתות מים מנ־היאר ויהי הדם בכל־ארץ מצרים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting