Search:ἄξιοσ -> ἌΞΙΟΣ

ἄξιοσ


ἄ ξ ι ο σ hex:#7940;#958;#953;#959;#963;
Search Google:ἄξιοσ

Zero אפסProverbs 30:32 verse
If thou hast done foolishly in lifting up thyself, or if thou hast thought evil , lay thine hand upon thy mouth.

אמ־נבלת בהתנשׂא ואמ־זמות יד לפה

1 Samuel 25:1 verse
And Samuel died ; and all the Israelites were gathered together , and lamented him, and buried him in his house at Ramah. And David arose , and went down to the wilderness of Paran.

וימת שׁמואל ויקבצו כל־ישׂראל ויספדו־לו ויקברהו בביתו ברמה ויקם דוד וירד אל־מדבר פארן

Proverbs 3:30 verse
Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm.

אל־תרוב עמ־אדם חנם אמ־לא גמלך רעה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting