Search:πληγή -> ΠΛΗΓΉ

πληγή


π λ η γ ή hex:#960;#955;#951;#947;#942;
Search Google:πληγή

Zero אפסActs 8:13 verse
Then Simon himself believed also : and when he was baptized , he continued with Philip, and wondered , beholding the miracles and signs which were done .

Ο ΔΕ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟς ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΨΕΙς ΗΝ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΩΝ ΤΩ ΦΙΛΙΠΠΩ ΨΕΩΡΩΝ ΤΕ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙς ΜΕΓΑΛΑς ΓΙΝΟΜΕΝΑς ΕΞΙΣΤΑΤΟ

Job 30:12 verse
Upon my right hand rise the youth ; they push away my feet, and they raise up against me the ways of their destruction.

על־ימין פרחח יקומו רגלי שׁלחו ויסלו עלי ארחות אידם

1 Kings 5:13 verse
And king Solomon raised a levy out of all Israel ; and the levy was thirty thousand men.

ויעל המלך שׁלמה מס מכל־ישׂראל ויהי המס שׁלשׁים אלף אישׁ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting