Search:τ -> Τ

τ


τ hex:#964;
Search Google:τ

Zero אפסJeremiah 31:14 verse
And I will satiate the soul of the priests with fatness, and my people shall be satisfied with my goodness, saith the LORD.

ורויתי נפשׁ הכהנים דשׁן ועמי את־טובי ישׂבעו נאמ־יהוה

Numbers 32:29 verse
And Moses said unto them, If the children of Gad and the children of Reuben will pass with you over Jordan, every man armed to battle, before the LORD, and the land shall be subdued before you; then ye shall give them the land of Gilead for a possession :

ויאמר משׁה אלהם אמ־יעברו בני־גד ובני־ראובן אתכם את־הירדן כל־חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשׁה הארץ לפניכם ונתתם להם את־ארץ הגלעד לאחזה

Genesis 42:14 verse
And Joseph said unto them, That is it that I spake unto you, saying , Ye are spies :

ויאמר אלהם יוסף הוא אשׁר דברתי אלכם לאמר מרגלים אתם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting