Search:τ -> Τ

τ


τ hex:#964;
Search Google:τ

Zero אפסJob 41:24 verse
His heart is as firm as a stone ; yea, as hard as a piece of the nether millstone.

לבו יצוק כמו־אבן ויצוק כפלח תחתית

Exodus 6:4 verse
And I have also established my covenant with them, to give them the land of Canaan, the land of their pilgrimage, wherein they were strangers .

וגם הקמתי את־בריתי אתם לתת להם את־ארץ כנען את ארץ מגריהם אשׁר־גרו בה

2 Chronicles 13:7 verse
And there are gathered unto him vain men, the children of Belial, and have strengthened themselves against Rehoboam the son of Solomon, when Rehoboam was young and tenderhearted , and could not withstand them.

ויקבצו עליו אנשׁים רקים בני בליעל ויתאמצו על־רחבעם בנ־שׁלמה ורחבעם היה נער ורכ־לבב ולא התחזק לפניהם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting