Search:η -> Η

η


η hex:#951;
Search Google:η

Zero אפס2 Kings 23:29 verse
In his days Pharaohnechoh king of Egypt went up against the king of Assyria to the river Euphrates : and king Josiah went against him; and he slew him at Megiddo, when he had seen him.

בימיו עלה פרעה נכה מלכ־מצרים על־מלך אשׁור על־נהר־פרת וילך המלך יאשׁיהו לקראתו וימיתהו במגדו כראתו אתו

2 Chronicles 27:2 verse
And he did that which was right in the sight of the LORD, according to all that his father Uzziah did : howbeit he entered not into the temple of the LORD. And the people did yet corruptly .

ויעשׂ הישׁר בעיני יהוה ככל אשׁר־עשׂה עזיהו אביו רק לא־בא אל־היכל יהוה ועוד העם משׁחיתים

Proverbs 15:25 verse
The LORD will destroy the house of the proud : but he will establish the border of the widow.

בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting